Главная » ЗДОРОВЬЕ » ЗАЯВА-ВІДМОВА ВІД УЧАСТІ У МЕДЕКСПЕРИМЕНТІ

ЗАЯВА-ВІДМОВА ВІД УЧАСТІ У МЕДЕКСПЕРИМЕНТІ

                                                                                      ЗАЯВА

                                             про неприпустимість примусу до участі

                                         в експериментальному медичному втручанні

Я, _____ІПБ______ інформую вас про те, що реалізуючи своє законне право, я відмовляюся від участі у випробуванні експериментального препарату і вважаю примушування до участі в експерименті неприйнятним та протизаконним.

Відповідно до закону України № 4613 «Про лікарські засоби», який спрощує процедуру реєстрації та використання «вакцин від COVID-19» в Україні, від 29.01.2021 року, допущена прискорена процедура реєстрації «вакцин від коронавірусу», при якій дозволено в надзвичайних ситуаціях (або для їх запобігання) реєструвати препарати на основі неповних даних клінічних досліджень та до завершення клінічних випробувань. Без цього законопроекту уряд не мав би права реєструвати вказані експериментальні препарати, тому що жоден з них не пройшов четвертої фази досліджень – вивчення побічних ефектів і протипоказань.

Ввезені в Україну препарати не пройшли повний обсяг клінічних досліджень. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) схвалила такі препарати для екстреного використання.

Зокрема в інструкції до препарату «КороноВак» компанії SINOVAC зазначено: Препарат допускається до продажу з додатковими умовами.

Додаткові умови: Препарат дозволений до продажу з додатковими умовами на підставі результатів 2-місячних випробувань фази ІІІ щодо ефективності захисту, проведених за кордоном. На даний момент кінцеві дані аналізу ще не отримані, результати щодо ефективності та безпечності ще потребують подальшого кінцевого підтвердження.

Зокрема в інструкції до препарату «Ковішелд»: зазначено: Клінічна ефективність визначе-на на основі заздалегідь визначених критеріїв проміжного аналізу даних. За всіма учасниками планується спостерігати протягом 12 місяців для оцінки безпеки та ефективності проти хво-роби COVID-19.

Результати випробувань ще не опубліковані ні в одному рецензованому науковому журналі, тому достовірно стверджувати що-небудь про ефективність і безпеку так званої «вакци-ни» з посиланням на опубліковані дані не можна.

Всі зазначені та інші подібні до них препарати зареєстровані за прискореною процедурою,

і  в інструкції по застосуванню сказано: «підготовлена на підставі обмеженого обсягу клінічних даних щодо застосування препарату і буде доповнюватися в міру надходження нових даних»

Таким чином, на сьогоднішній день експериментальні препарати не пройшли випробування в повному обсязі, обмежений обсяг клінічних даних, відсутня інформація про всі мож-ливі ризики для здоров’я (аж до летального результату), інформація про подальші негативні наслідки, тобто ефективність і безпеку даних преператів не доведені. Розробники цих препа-ратів не можуть надати всебічну інформацію про можливі реакції й ускладнення.

Відповідно, будь-який примус співробітника до експериментального медичного втручання буде прямо порушувати:

—     Конституцію України:

Статтю 28. Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

—     Закон «Про основи охорони здоров’я громадян України»

Частину 1 статті 43: «Необхідною попередньою умовою медичного втручання є дача інформованої добровільної згоди громадянина або його законного представника на медичне втручання на підставі наданої медичним працівником в доступній формі повної інформації про цілі, методи надання медичної допомоги, пов’язаних з ними ризик, можливі варіанти ме дичного втручання, про його наслідки, а також про передбачувані результати надання медичної допомоги».

—     Кримінальний кодекс України:

Статтю 115 частину 2. Умисне вбивство вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Статтю 120 частину 1. Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що

є                наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, систематичного приниження її людської гідності або систематичного протиправного примусу до дій, що суперечать її волі, схи-ляння до самогубства, а також інших дій, що сприяють вчиненню самогубства.

Статтю 142 частину 1. Незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною, якщо це створювало небезпеку для її життя чи здоров’я.

Статтю 356. Самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підпри-ємством, установою чи організацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам власника.

Статтю 364 частину 1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особивикористання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересамокремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридич-них осіб.

—     Загальну декларацію прав людини:

Статтю 29, частина 2. При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві. Таким, чином питання в балансі прав окремої особистості та інтересів суспільства.

—     Нюрнберзький кодекс 1947 року:

Статтю 1. Абсолютно необхідними умовами проведення експерименту на людині є добровільна згода останньої. Це означає, що особа, яка утягнута у експеримент як випробуваний, повинна мати законне право давати таку згоду; мати можливість здійснювати вільний вибір і не відчувати на собі вплив будь-яких елементів насильства, обману, шахрайства, хитрості чи інших скритих форм пригнічення або принудження; володіти знаннями, достатніми для того, щоб зрозуміти суть експериментів і прийняти обмірковане рішення. Останнє вимагає, щоб до прийняття позитивного рішення про можливість своєї участі у тому чи іншому експерименті випробовуваний був поінформований про характер, тривалість та мету цього експерименту; про методи та способи його проведення; про всі передбачувані незручності і небезпеки, пов’язані з проведенням експерименту, і, нарешті, можливі наслідки для фізичного чи психічного здоров’я випробуваного, які можуть виникнути в результаті його участі в експерименті. Обов’язок та відповідальність за виявлення якості отриманого узгодження лежить на кожному, хто ініціює, керує або займається проведенням даного експерименту. Це персональний обов’язок і відповідальність кожної такої особи, яка не може бути безкарно перенесена на іншу особу.

Статтю 8. Експеримент має проводитися лише особами, які мають наукову кваліфікацію. На всіх стадіях експерименту від тих, хто проводить його або зайнятий у ньому, потрібно ма-ксимум уваги та професіоналізму.

Статтю 9. У ході проведення експерименту випробуваний повинен мати можливість зупинити його, якщо, на його думку, його фізичний чи психічний стан унеможливлює продов-ження експерименту.

—     Гельсінську декларацію Всесвітньої медичної асоціації «Етичні принципи медичних досліджень за участю людини у якості об’єкта дослідження»:

Пункт 16. Медичні дослідження за участю людини у якості об’єкта дослідження мають проводитися тільки особами з відповідною науковою підготовкою та кваліфікацією. Дослідження на пацієнтах чи здорових добровольцях потребують контролю з боку компетентного лікаря чи іншого медичного працівника, що мають відповідну кваліфікацію. Відповідальність за захист об’єктів дослідження мусить нести лікар чи інший медичний працівник, і ніколи – об’єкт дослідження, навіть за умови, що він дав згоду.

—     Європейську хартію прав пацієнта:

Пункт 4. Кожна особа має право отримувати повну інформацію, яка забезпечить їй мож-ливість брати активну участь у прийнятті рішень щодо медичного втручання та/або участі у наукових дослідженнях.

Пункт 5. Кожна особа має право вільного вибору методів профілактики, діагностики та реабілітації на основі адекватної інформації.

Пункт 9. Кожна особа має право захисту від шкоди, яка може бути їй заподіяна через нея-кісне функціонування системи надання медичної допомоги, злочинну недбалість чи лікарську помилку, та має право на отримання медичної допомоги, що відповідає стандартам високого ступеня безпеки.

—     Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»:

Статтю 6. Відповідно до Конституції України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів України всі особи незалежно від їх певних ознак мають рівні права і свободи, а також рівні можливості для їх реалізації.

На підставі зазначеного я категорично відмовляюся брати участь в цьому небезпечному експериментальному медичному втручанні і ризикувати своїм здоров’ям (аж до летального результату).

Будь-який тиск буде сприйнято мною як протиправна дія з примусу мене до участі в небезпечному медичному експерименті і буде розцінено, як замах на моє життя і здоров’я. В даному випадку я буду змушений (без повторного попередження) звернутися в правоохоронні та інші органи для дачі правової оцінки діям конкретних посадових осіб, винних у порушенні чинного законодавства, і залучення їх до відповідальності.

     Дата                                     власний підпис                            П.І.Б

 

Оставить комментарий